Condicions d’ús de l’API de Toprural

Aquest document és una traducció de la única versió legalment vàlida, en Castellà, disponible a http://www.toprural.com/api/legal.html

Amb l’ús de l’ API Toprural, l’usuari (d’ara endavant, l’autor de l’aplicació) accepta estar obligat per les presents Condicions d’Ús. Toprural es reserva el dret d’actualitzar i modificar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment. La documentació tècnica per a la integració amb l’API de Toprural està disponible a: http://api.toprural.com/doc/index.html.

L’API Toprural és propietat de HomeAway Spain, S.L., que concedeix a l’autor de l’aplicació una llicència no exclusiva d’ús pel termini establert a la sisena clàusula. La present llicència permetrà l’ús de l’API Toprural a l’autor de l’aplicació, interactuant amb els servidors de Toprural, mostrant les dades a través de la web, mòbil, widgets o qualsevol altre mitjà electrònic, sempre sota les condicions, restriccions i especificacions contingudes en la aquesta llicència. Qualsevol altre ús no regulat realitzat per l’autor de l’aplicació haurà de ser autoritzat per Toprural per escrit. Juntament amb els usos permesos de l’API Toprural, les presents Condicions d’Ús també regulen les actualitzacions, revisions, substitucions i qualsevol còpia ulterior de l’API Toprural.

1. API Toprural

L’API Toprural està compost per una sèrie de serveis que són oferts per l’autor de l’aplicació, de manera que ell mateix pot consultar, modificar i/o eliminar part del contingut disponible en totes les pàgines web Toprural (toprural.com, toprural.fr....).

2. Clau API

L’autor de l’aplicació necessitarà un codi d’identificació (d’ara endavant, Clau API), de manera que pugui utilitzar els serveis API oferts per Toprural. Qualsevol ús de l’API estarà necessàriament vinculat a aquesta clau, que haurà de ser utilitzada com a autenticació i sistema d’identificació. L’autor de l’aplicació s’obliga a no divulgar, sota cap circumstància, la Clau API assignada.

3. Modificacions

Toprural es reserva el dret de modificar la versió actual de l’API Toprural amb el propòsit de realitzar millores en el servei.

Aquests canvis seran comunicats a través de correu electrònic a l’adreça d’e-mail facilitada per l’autor de l’aplicació. Un cop publicat un canvi en l’última versió, l’autor de l’aplicació tindrà un termini de, com a mínim, 90 dies per efectuar el canvi. Durant aquest termini de 90 dies, Toprural garantirà la funcionalitat de l’API sense el canvi efectuat.

4. Usos permesos i restriccions

4.1. L’ús de l’API Toprural és gratuït. L’autor de l’aplicació haurà de sol•licitar una autorització expressa a Toprural si vol realitzar una utilització comercial de l’aplicació.

4.2. L’ús de l’API Toprural es realitzarà a risc únic de l’autor de l’aplicació, que serà l’únic responsable de l’ús de la seva aplicació.

4.3. L’autor de l’aplicació acorda utilitzar l’API Toprural de conformitat amb la llei aplicable i les presents Condicions d’Ús. A tall d’exemple no limitador, quan utilitzi l’API Toprural no haurà de:

- Difamar, insultar, amenaçar o de qualsevol altra manera violar drets de tercers, com els drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge;

- Violar qualsevol legislació aplicable;

- Fer accessible a tercers qualsevol contingut que infringeixi drets de patents, marques, propietat intel•lectual, secrets comercials o qualsevol altre dret de propietat de tercers, excepte en el cas que l’autor de l’aplicació sigui el titular dels drets o tingui autorització suficient per part del titular de tals drets;

- Fer accessibles continguts obscens, pornogràfics, difamatoris, racistes o, en general, il•legals;

- Fer accessibles missatges que promoguin les vendes piramidals, cartes en cadena, missatges comercials, o, en general, qualsevol contingut prohibit per llei o per les presents Condicions d’Ús;

- Reproduir o intentar reemplaçar en allò més essencial l’experiència oferta per Toprural als usuaris;

- Eliminar el copyright, marques o qualsevol altre senyal de propietat intel•lectual de Toprural o tercers;

- Interferir amb o interrompre els serveis de Toprural o els servidors o xarxes connectats als serveis de Toprural, o desobeir qualsevol requeriment, procediment, política d’ús o regulacions de xarxes connectades als serveis de Toprural;

- Transmetre virus, cucs, spywares, adwares, troians o qualsevol altre element de naturalesa destructiva;

- Transmetre continguts que explícitament o implícitament assenyalin falsament que aquests continguts són patrocinats o recolzats per Toprural.

4.4. L’autor de l’aplicació no està autoritzat a subllicenciar, copiar, llogar o cobrar per l’ús de l’API Toprural si no és que hagi estat expressament autoritzat per Toprural.

4.5. L’autor de l’aplicació no ha d’amagar o tractar d’amagar la seva identitat quan sol•liciti una autorització d’ús a Toprural.

4.6. L’autor de l’aplicació s’obliga a complir amb la normativa en matèria de protecció de dades. Per això, s’obliga a mostrar en la seva aplicació, a través de la seva política de privacitat o com a clàusula legal, com seran recollides, tractades i revelades les dades personals dels usuaris.

4.7. L’autor de l’aplicació s’obliga a respectar els estàndards de privacitat fixats per Toprural per als usuaris en relació amb els continguts de les seves agendes i les seves dades personals.

5. Drets de propietat intel•lectual i industrial.

5.1. Toprural és l’única propietària de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial relatius a l’API Toprural. Totes les aplicacions de l'autor de l'aplicació que utilitzin l'API Toprural hauran d'incloure a la seva pàgina principal una menció a Toprural com a font de la informació, i incloure un enllaç net (sense nofollow) a la pàgina web de Toprural corresponent a l'idioma de l'aplicació (en espanyol http://www.toprural.com, en francès http://www.toprural.fr, en italià http://www.toprural.it, en portuguès http://www.toprural.pt o en català http://www.toprural.cat ). El contingut de la present clàusula constitueix una obligació per a l’autor de l’aplicació i no implica de cap manera qualsevol dret sobres les marques, logotips, noms comercials o qualssevol altres drets de propietat intel•lectual o industrial propietat de Toprural.

6. Duració i acabament

6.1. Les presents Condicions d’Ús seran vigents en el moment en què l’autor de l’aplicació utilitzi l’API Toprural per primera vegada, i continuaran vigents fins al seu acabament per qualsevol de les parts.

6.2. Toprural podrà en qualsevol moment modificar, suspendre o acabar l’aplicació de les presents Condicions d’Ús i, per tant, la disponibilitat de l’API Toprural. Addicionalment, Toprural tindrà el dret, sota el seu únic criteri, d’acabar, en qualsevol moment, l’aplicació de les presents Condicions d’Ús per a un usuari específic.

6.3. Qualsevol de les Parts podrà acabar les presents Condicions d’Ús, en qualsevol moment i per qualsevol causa.

7. Garanties

7.1. Toprural garanteix que és titular del seu API. Toprural garanteix el funcionament del seu API, sempre que sigui correctament utilitzat i instal•lat per l’autor de l’aplicació.

7.2. Toprural no garanteix que el funcionament de l’API Toprural sigui fiable, exacte, complet o vàlid en tots els casos.

7.3. Toprural no garanteix la fiabilitat, exactitud i qualitat dels productes, serveis, informació o qualsevol altre material obtingut per l’API de Toprural.

7.4. L’API de Toprural se subministra “com és”. Toprural expressament declina qualsevol garantia de tot tipus, expressa o implícita.

7.5. L’autor de l’aplicació utilitza l’API de Toprural sota el seu únic risc i sota la seva exclusiva responsabilitat. L’autor de l’aplicació serà l’únic responsable de qualssevol danys causats per l’ús de l’API de Toprural, incloent-hi, entre altres, qualssevol danys o pèrdues de dades en el seu equipament informàtic.

7.6. Cap consell o informació obtingut per l’autor de l’aplicació de Toprural no implicarà cap garantia fora d’allò expressament indicat en les presents Condicions d’Ús.

8. Responsabilitat

Toprural no es farà responsable per qualssevol danys directes, indirectes, derivats o secundaris, a no ser que el dany sigui directament atribuïble a Toprural.

9. Indemnitat

L’autor de l’aplicació dóna consent a mantenir indemne, així com a indemnitzar a Toprural, les seves filials, agents i empleats, anunciants o socis, davant de qualsevol reclamació de l’autor de l’aplicació o d’un tercer que sorgeixi a causa de l’ús de l’API Toprural, incloent qualsevol reclamació o despesa que sorgeixi a causa de qualsevol reclamació, pèrdua o dany (present o derivat), demandes, costes processals, honoraris de professionals, de qualsevol tipus i naturalesa.

10. Miscel•lània

Llei aplicable: les presents Condicions d’Ús, així com la relació entre l’autor de l’aplicació i Toprural estaran regides i seran interpretades conforme a la llei espanyola. En cas de qualsevol reclamació, demanda o desacord que sorgeixi a causa de l’aplicació o interpretació de les presents Condicions d’Ús, les dues parts, renunciant a qualsevol altra jurisdicció que pogués resultar competent, acorden sotmetre la controvèrsia a l’exclusiva jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

Divisibilitat: en el supòsit que qualsevol de les previsions de les presents Condicions d’Ús fossin declarades invàlides per un tribunal competent, les parts acorden que la resta de clàusules continuaran sent vàlides, substituint-se la clàusula invàlida per una altra que s’aproximi tant com sigui possible a l’esperit i finalitat de la clàusula declarada invàlida.

Renúncia: l’absència d’exercici per part de Toprural d’accions per aconseguir el compliment d’alguna previsió de les presents Condicions d’Ús no implicarà la renúncia a aquesta previsió. L’absència d’exercici per part de Toprural d’accions per aconseguir el compliment d’alguna previsió de les presents Condicions d’Ús no implicarà la renúncia a la resta de drets i previsions de les presents Condicions d’Ús.